OARIT

RMUTI API SERVICE

ระบบบริการข้อมูล API
เข้าใช้งานด้วยบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
และรับ Token เพื่อนำไปใช้งานกับระบบ API


วิธีการใช้งาน

1. เข้าสู่ระบบ

เข้าใช้งานผ่านบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

2. เลือกบริการและยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล

เลือกบริการโดยใส่รหัสบริการผ่าน Parameter 'sv' และใส่ redirect ปลายทาง ผ่าน 'redirect_uri' ทาง url

ตัวอย่าง
URL?sv=your_service_code&redirect_uri=your_uri

จากนั้นกด "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอ หรือ กด "ยกเลิก" เพื่อจบการทำงาน

3. ได้รับ Authorization Code

หากทุกอย่างถูกต้อง จะได้รับ Authorization Code ผ่าน Parameter "Code"

ตัวอย่าง
URL/callback?code=xxxxxxxxxx

ข้อแนะนำ
Authorization Code มีอายุ สั้นมาก

4. ขอ Token

Link ส่ง Authorization Code เพื่อขอ Token

ในขั้นตอนนี้ต้องส่ง Client Id และ Client Secret ที่ถูกต้องเข้ามาด้วย

https://api.rmuti.ac.th/api/oauth/token

REQUEST POST

HEADERS
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

BODY
client_id=???
client_secret=???
grant_type= authorization_code
code= [authorized code ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3]

RESPONSE
{
"token_type": "type",
"expires_in": 123,
"access_token": "acc_token",
"refresh_token": "refh_token"
}

5. ขอ Token ใหม่

Link ส่ง Refresh Token เพื่อขอ Token ใหม่

https://api.rmuti.ac.th/api/oauth/token

REQUEST POST

HEADERS
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

BODY
client_id=???
client_secret=???
grant_type= refresh_token
refresh= [refresh_token ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4]

RESPONSE
{
"token_type": "type",
"expires_in": 123,
"access_token": "acc_token",
"refresh_token": "refh_token"
}

6. เริ่มต้นใช้งานกับข้อมูล

https://api.rmuti.ac.th/api/v3/[your_personal_info_path]

REQUEST GET

HEADERS
Content-Type:application/json
Authorization:Bearer access_token
X-Last-Update:{last update timestamp}

หากข้อมูลถูกต้องระบบจะส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กลับมาในรูปแบบ JSON

Version 3.1
Update 18/5/2021